Situatie

Een belastingplichtige, als ondernemer aangemerkt voor de omzetbelasting, verhuurt 11 garageboxen aan particulieren en ondernemers.

In de huurovereenkomst is afgesproken dat het gehuurde uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als garage/bergruimte en dat slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder de bestemming mag worden gewijzigd.

De belastingplichtige heeft geen omzetbelasting in rekening gebracht, omdat de garageboxen naar zijn oordeel als bergruimte worden gebruikt en niet als parkeerruimte. De vrijstelling van omzetbelasting voor verhuur van onroerende zaken is zijns inziens van toepassing. De belastingplichtige heeft evenmin voorbelasting teruggevraagd.

De inspecteur is van mening dat de vrijstelling toepassing mist en dus sprake is van belaste verhuur. Hij legt een naheffingsaanslag en een beschikking heffingsrente op.

Uitspraak

Het Gerechtshof in Den Bosch stelt vast dat de garageboxen (contractueel) voor zowel als berg- als parkeerruimte gebruikt mogen worden.

Besluit staatssecretaris

In het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 14 juli 2009, nr CPP2008/137 M, Staatscourant 2009, nr. 11140 is bepaald dat de verhuur van multifunctionele onroerende zaken die primair worden gebruikt voor andere doeleinden dan parkeren van voertuigen, vrijgesteld is van omzetbelasting. Echter als contractueel is overeengekomen dat de ruimte uitsluitend als parkeerruimte gebruikt zal worden, dan geldt de vrijstelling niet en is de verhuur belast.

Vertrouwen

Volgens het Hof mag de belastingplichtige aan dit besluit het vertrouwen ontlenen dat de verhuur van garageboxen is vrijgesteld van omzetbelasting, omdat de garageboxen voor meerdere doeleinden worden gebruikt en niet louter voor parkeren. Het Hof vernietigd de naheffingsaanslag en de beschikking heffingsrente.

Voor de uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch zie: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:3523

Voor het besluit van de staatssecretaris zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-11140.html