Jaarlijks ontvangen de meesten van een uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting. Op deze aangifte staat dat deze vóór 1 april bij de belastingdienst moet zijn ingediend.

Wanneer je meer tijd– bijvoorbeeld om alle informatie te verzamelen – nodig hebt, dan bestaat er de mogelijkheid om uitstel tot het doen van aangifte aan te vragen. Deze werd tot nu toe automatisch verleend tot 1 september. Van de belastingdienst ontvang je schriftelijk een bevestiging van het uitstel en van de nieuwe inleverdatum.

De belastingdienst heeft sinds kort aan de uitstelverlening voorwaarden verbonden. Als je aangifte van het voorgaande jaar op tijd is ingediend, dan krijg je automatisch uitstel.

Heb je daarentegen het voorgaande je aangifte niet of te laat ingediend, dan kijkt de fiscus of de twee aangiften (je moet dan wel voor die jaren zijn uitgenodigd tot het doen van aangifte ) daarvóór tijdig zijn ingediend. Zo niet, dan geen uitstel. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Tekening4-wijzigingregelsuitstel

Een aangifte is tijdig ingediend als deze is ingediend uiterlijk op de inleverdatum, zoals die staat vermeld op de aangifte of bevestigingsbrief van de uitstelverlening.

Het is dus belangrijk tijdig aangifte te doen, zodat je voor het jaar daaropvolgend de mogelijkheid open laat om uitstel aan te vragen en verleend te krijgen.

 

Meer informatie kun je vinden op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/nieuws/nieuwe_regeling_uitstel_aangifte_inkomstenbelasting