Algemeen

Deze disclaimer ziet op het toegang en het gebruik van de website: www.jetaxman.nl  en/of aan je taxman gelieerde andere internet- en elektronische connecties (hierna: website).

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, accepteer je deze disclaimer.

Gebruik van de website

De op of via deze website aangeboden informatie is slechts uitgegeven bij wijze van algemene informatieverschaffing. Het is niet bedoeld als een aanbod of advies.

Gebruikers dienen niet te af te gaan op de informatie zonder vooraf (deskundig) advies te vragen. Besluiten en handelingen op basis van de informatie zijn voor rekening en risico van de gebruiker van de website.

Je taxman probeert zijn informatie te baseren op betrouwbaar geachte bronnen. Je taxman geeft geen garantie dat op de website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Intellectueel eigendom

Je taxman (of de gerechtigde) behoudt alle rechten (zoals auteursrechten, octrooien, patenten merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (denk aan teksten , logo’s, foto’s en ander grafisch materiaal)

Het kopiëren, downloaden, het openbaar maken (op welke wijze dan ook), het verspreiden of te vermenigvuldigen van informatie van de website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van je taxman (of de gerechtigde).

Wel toegestaan is het afdrukken en/of downloaden van de informatie voor je eigen persoonlijk gebruik. Niet toegestaan is het links naar de website aan te bieden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Online/elektronische communicatie

Je taxman garandeert de beveiliging van de elektronische gegevensuitwisseling via de website en./of e-mail niet. Indien gebruikt wordt gemaakt van elektronische gegevensuitwisseling, in welke vorm dan ook, accepteer je het risico dat derden deze berichten (kunnen) lezen, onderscheppen, misbruiken, wijzigen of verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Je taxman accepteert geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of je taxman op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  2. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan je taxman of aan je wordt gezonden;
  3. misbruik van deze website;
  4. verlies van gegevens;
  5. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  6. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of
  7. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de website en disclaimer.

Veranderingen

De informatie op de website ( inclusief de tekst van deze disclaimer) kan wijzigen, zonder dat je taxman hiervan aankondiging doet. Het is raadzaam om regelmatig na te gaan of veranderingen zijn aangebracht op de website (inclusief de tekst van deze disclaimer).