In het Belastingplan 2016 is het plan opgevat om het ontlopen van belastingheffing over de in Nederland opgebouwd winsten door emigrerende aanmerkelijk belanghouders tegen te gaan.

Huidige situatie

Thans kregen de aanmerkelijk belang houders een conserverende aanslag opgelegd over de in Nederland opgebouwde winsten. Voor deze conserverende aanslag werd voor 10 jaar uitstel van betaling verleend. Als zich binnen deze 10 jaar geen omstandigheden (vervreemding van de aandelen of dividenduitkering) voordoen die tot invordering leiden, wordt de belasting kwijtgescholden.

De truc

De truc (in vereenvoudigde vorm weergeven) die de emigrerende aanmerkelijk belanghouders toepaste is de volgende. Zij verhuisde naar een land waarmee Nederland een belastingverdrag  met een zogenoemd aanmerkelijkbelangvoorbehoud  ten aanzien van dividenden had gesloten. Vervolgens verplaatsten zij de werkelijke leiding van hun vennootschap naar hun nieuwe woonland. Kort na de emigratie van de aanmerkelijk belanghouder en de verplaatsing van de vennootschap keert de vennootschap een zodanige winst uit (veelal net onder de 90% van de aanwezige winstreserves) die niet leidt tot inning van de conserverende aanslag en die niet of nauwelijks wordt belast door het nieuwe woonland. Na verloop van 10 jaar wordt de conserverende aanslag kwijtgescholden. Via deze weg trachtte de aanmerkelijk belanghouder eerder bij zijn gelden te komen en zijn belastingdruk te verminderen.

Voorstel

Het kabinet heeft daarom de volgende maatregelen voorgesteld om fiscaal gedreven emigratie tegen te gaan:

  • Winstuitdelingen na emigratie leiden in alle gevallen tot belastingheffing of tot een (naar verhouding) intrekking van het uitstel.
  • De conserverende belastingaanslag wordt niet meer automatisch als gevolg van het tijdsverloop kwijtgescholden.

 

Het kabinet is van mening dat door een winstuitdeling (ook voor minder dan 90%) er financiële middelen vrijkomen die aangewend kunnen worden voor de voldoening van de Nederlandse belastingaanslag. Tevens worden  de heffingsmomenten voor geëmigreerde aanmerkelijk belanghouders en binnenlandse aanmerkelijk belanghouders gelijk getrokken.

Bovenstaande maatregelen zijn ingegaan op 15 september 2015 om 15.15 uur. Een snelle ‘fiscale emigratie’ zit er niet meer in, tenzij het plan niet door de Eerste Kamer komt.  Want de maatregelen lijken namelijk niet strijdig met belastingverdragen of Europese regels.