Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die je met je taxman sluit. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere offerte die je taxman uitbrengt, op je aanvullende opdrachten en op je vervolgopdrachten.

De uitvoering van de overeenkomst

 1. Je taxman voert de met je gesloten overeenkomst uitsluitend uit ten behoeve van jou. Derden kunnen aan de werkzaamheden van je taxman geen rechten ontlenen. Je vrijwaart je taxman tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die je taxman ten behoeve van jou verricht of heeft verricht.
 2. Bij de uitvoering van je opdracht handelt je taxman zoals je van een redelijk bekwaam en redelijk handelend fiscalist/jurist mag verwachten.
 3. Je taxman spant zich in om het resultaat te bereiken dat met de overeenkomst wordt beoogd. Je taxman garandeert niet dat dit resultaat werkelijk wordt bereikt.
 4. Je taxman is niet verplicht om in geval van overmacht uitvoering aan de overeenkomst te geven. Onder overmacht worden in ieder geval begrepen ziekte en arbeidsongeschiktheid aan de zijde van je taxman.
 5. De werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Loon, reiskosten, algemene kosten en btw

 1. Je taxman brengt je loon in rekening. Dit loon wordt vermeerderd met reiskosten, algemene kosten en btw.
 2. Onder ‘algemene kosten’ worden de niet of moeilijk te specificeren kosten verstaan zoals porti en telefoonkosten. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 3% van het loon.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het loon berekend aan de hand van het afgesproken uurtarief. Je taxman mag het uurtarief ieder jaar op 1 januari aanpassen met in ieder geval 3%.
 4. Je taxman mag tussentijds declareren. Ook mag je taxman voorschotten in rekening brengen.

Betaling van de facturen van je taxman

 1. Tenzij anders is overeengekomen, moet je de facturen van je taxman binnen acht dagen na de factuurdatum betalen.
 2. Je mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen. Ook mag je jouw betaling niet opschorten.
 3. Blijft betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn uit, dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Je bent dan de wettelijke rente verschuldigd. Wettelijke rente is de rente zoals beschreven in de artikelen 6:119 en 6:119a Burgerlijk Wetboek.
 4. Daarnaast komen de werkelijk gemaakte kosten van invordering voor jouw rekening, met een minimum van € 100. Ben je een natuurlijk persoon en handel je niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt het wettelijk toegestane minimum, voor zover dit lager is dan € 100.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten van je taxman is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van je taxman uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat je taxman onder die verzekering draagt.
 2. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van je taxman beperkt tot het loon dat je taxman voor de desbetreffende opdracht op het moment van de beroepsfout in rekening heeft gebracht, met een maximum van € 10.000.
 3. Als door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor je taxman aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de door je taxman gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat je taxman onder deze verzekering draagt.
 4. Als de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van je taxman om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van je taxman beperkt tot het loon dat je taxman voor de desbetreffende opdracht op het moment van het voorval in rekening heeft gebracht, met een maximum van € 1.000.

Intellectueel eigendom

Niets uit of van het door je taxman ter beschikking gestelde of ontwikkelde materiaal en/of producten en/of formats en/of sjablonen, dit in de ruimste zin van het woord, mag zonder schriftelijke toestemming van je taxman worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten die je met je taxman sluit, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de door jou en je taxman gesloten overeenkomst worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.