Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die je met je taxman sluit. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere offerte die je taxman uitbrengt, op je aanvullende opdrachten en op je vervolgopdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Je taxman voert de met je gesloten overeenkomst uitsluitend uit ten behoeve van jou. Derden kunnen aan de werkzaamheden geen rechten ontlenen. Je vrijwaart je taxman tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die je taxman ten behoeve van je verricht of heeft verricht.
 2. Bij de uitvoering van je opdracht handelt je taxman zoals je van een redelijk bekwaam en redelijk handelend fiscalist/jurist mag verwachten.
 3. Je taxman spant zich in om het resultaat te bereiken dat met de overeenkomst wordt beoogd. Je taxman garandeert niet dat dit resultaat werkelijk wordt bereikt.
 4. Je taxman is niet verplicht om in geval van overmacht uitvoering aan de overeenkomst te geven. Onder overmacht worden in ieder geval begrepen ziekte en arbeidsongeschiktheid aan de zijde van je taxman.
 5. De werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 Loon, reiskosten, algemene kosten en omzetbelasting

 1. Je taxman brengt je loon in rekening. Dit loon vermeerderd met reiskosten, algemene kosten en omzetbelasting.
 2. Onder ‘algemene kosten’ worden de niet of moeilijk te specificeren kosten verstaan zoals porto en telefoonkosten. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 3% van het loon.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het loon berekend aan de hand van het afgesproken uurtarief. Je taxman mag het uurtarief ieder jaar op 1 januari aanpassen met in ieder geval 3%.
 4. Je taxman mag tussentijds declareren. Ook mag je taxman voorschotten in rekening brengen.

 

Overeengekomen uren, extra gewerkte uren en minder gewerkte uren

 1. Je neemt een vooraf overeengekomen aantal uren van je taxman af. Deze uren worden je in rekening gebracht, ook als die uren door omstandigheden die in uw risicosfeer liggen niet door je taxman gewerkt kunnen worden.
 2. Je taxman mag zonder overleg 10% extra gewerkte uren declareren. Bij een dreigende grotere overschrijding van het aantal uren  neem je taxman eerst contact hierover met u op.
 3. Werkt je taxman minder uren dan overeengekomen door omstandigheden die in de risicosfeer van je taxman liggen, dan worden deze uren niet gefactureerd.

Betaling van de facturen aan je taxman

 1. Tenzij anders is overeengekomen, moet je de facturen van je taxman binnen veertien dagen na de factuurdatum betalen.
 2. Je mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen. Ook mag je jouw betaling niet opschorten.
 3. Blijft betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn uit, dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Je bent dan de wettelijke rente verschuldigd. Wettelijke rente is de rente zoals beschreven in de artikelen 6:119 en 6:119a Burgerlijk Wetboek.
 4. Daarnaast komen de werkelijk gemaakte kosten van invordering voor je rekening, met een minimum van € 100.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten van je taxman is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van je taxman uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat je taxman onder die verzekering draagt.
 2. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van je taxman beperkt tot het loon dat je taxman voor de desbetreffende opdracht op het moment van de beroepsfout in rekening heeft gebracht.
 3. Als door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor je taxman aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door je taxman gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat je taxman onder deze verzekering draagt.
 4. Als de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van je taxman beperkt tot het loon dat je taxman voor de desbetreffende opdracht op het moment van de beroepsfout in rekening heeft gebracht.

Intellectueel eigendom

Niets uit of van het door je taxman ter beschikking gestelde of ontwikkelde materiaal en/of producten en/of formats en/of sjablonen, dit in de ruimste zin van het woord, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van je taxman worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten die je met je taxman sluit, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de door jou en je taxman gesloten overeenkomst worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.